Vad är tidsblindhet?

Tidsblindhet är ett kognitivt tillstånd som orsakar svårigheter att uppfatta och hantera tid, vilket ofta leder till utmaningar i punktlighet och planering.

Kan du uppskatta tiden utan att titta på klockan, även när det var ett tag sedan du tittade? De flesta individer med typisk neurologi har en inre “klocka” som i allmänhet mäter hur mycket tid som har gått.

Men vissa individer, såsom individer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) saknar denna naturliga tidshållningskänsla. Detta kallas ofta för “tidsblindhet”.

Tidsblindhet kan avsevärt påverka ditt dagliga liv, hindra din förmåga att hålla deadlines, hantera ansvar och planera effektivt.

Vad är tidsblindhet?

Tidsblindhet är inte en formell medicinsk diagnos, utan snarare en term som används för att beskriva svårigheter du kan ha med att korrekt uppfatta och hantera tid.

Personer med tidsblindhet kan ha svårigheter med uppgifter relaterade till tid, som att uppskatta hur lång tid en aktivitet kommer att ta, att hålla sig till scheman och att känna igen när det är lämpligt att påbörja eller avsluta uppgifter.

Tidsblindhet är ofta förknippat med tillstånd som ADHD och autismspektrumstörning (ASD).

Symtom på tidsblindhet

Här är några vanliga symtom eller tecken på tidsblindhet:

 • Dålig tidsuppskattning: Du kan ofta underskatta eller överskatta den tid som behövs för vissa aktiviteter, vilket leder till tidshanteringssvårigheter.
 • Kronisk försening: Du kan ofta komma för sent till möten, möten eller sociala sammankomster. Detta är vanligtvis oavsiktligt och frustrerande för både dig och de omkring dig.
 • Uppskjutande: Du kanske skjuter upp med uppgifter eftersom du har svårt att mäta hur mycket tid du har.
 • Missade deadlines: Svårigheter att spåra deadlines och scheman kan resultera i missade möten, uppdrag eller andra tidskänsliga åtaganden.
 • Svårigheter med övergångar: Att hantera övergångar från en aktivitet till en annan kan vara utmanande. Du kan kämpa med att flytta fokus eller avsluta en uppgift för att påbörja en annan.
 • Känner att tiden går för snabbt: Du kan uppleva en känsla av att tiden går för fort, vilket leder till ångest eller stress.
 • Svårigheter att planera framåt: Du kan kämpa för att planera för framtiden, eftersom du har svårt att föreställa dig och förbereda dig för händelser eller ansvar som ligger framför dig.
 • Impulsivitet: I vissa fall kan tidsblindhet leda till impulsiva beteenden, som att fatta beslut utan att ta hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna eller att agera utan planering.

Vilka är exempel på tidsblindhet?

 • Missade möten: Du har ett viktigt läkarbesök inplanerat, men tidsblindhet gör att du blir upptagen av en uppgift. Timmarna passerar obemärkt, och du missar mötet, vilket resulterar i bortkastade pengar och att du måste boka om.
 • Överförpliktelse: Du har en hektisk vecka framför dig, går med på att hjälpa en kollega, delta i ett nätverksevent, baka till ett skolevenemang och hjälpa en väns flytt. Tidsblindhet gör att du underskattar hur lång tid dessa uppgifter kommer att ta. Som ett resultat är du stressad, missar möten och anstränger relationer på grund av överengagemang.
 • Tappar koll på tiden: Tänk dig att du arbetar med ett projekt. Du börjar med avsikten att ägna bara 30 minuter åt det. Men när du blir upptagen av uppgiften tappar du koll på tiden. Timmarna går och du inser plötsligt att du har försummat andra planerade ansvarsområden för dagen.

Vad orsakar tidsblindhet?

Tidsblindhet är inte helt klarlagd, och de exakta orsakerna är inte entydiga. Men flera faktorer kan bidra till tidsblindhet:

 • Underliggande ADHD eller ASD: Svårigheter med tidsuppfattning, såsom en känsla av att tiden går snabbare och svårigheter med tidsrelaterade uppgifter, kan vara ett centralt symptom hos individer med ADHD eller autismspektrumtillstånd.
 • Neurologiska faktorer: Skillnader i hjärnans struktur och funktion – inklusive prefrontala cortex och andra områden som ansvarar för exekutiva funktioner – kan spela en roll i tidsuppfattningen. Till exempel, bevis tyder på att personer med ADHD kan uppleva dysfunktion i frontala cortex, vilket är kopplat till tidsuppfattning och exekutiva funktioner.
 • Dopamin dysreglering: Forskning tyder på att dysreglering av dopamin, en signalsubstans som är förknippad med uppmärksamhet och tidsuppfattning, ofta observeras hos individer med ADHD. Detta kan påverka deras förmåga att mäta tidens gång exakt.
 • Kognitiva bearbetningsskillnader: Vissa personer kan bearbeta information på ett icke-linjärt eller atypiskt sätt, vilket gör det svårt att mäta tiden exakt.

Är tidsblindhet ett symptom på ADHD?

Forskning tyder på att personer med ADHD ofta kämpar med tidsuppskattning och kan uppleva en genomgripande känsla av att tiden går snabbt utan att utföra uppgifter effektivt.

Annan recension belyser att tidsuppfattningsproblem ofta är förbisedda kognitiva symtom vid ADHD. Forskningen tyder faktiskt på att tidsuppfattning kan vara kärnan i ADHD-symtom, till och med påverka beteendet.

Författarna föreslår att man inkluderar tidsuppfattningsrelaterade symtom i framtida revisioner av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Tips för att hantera tidsblindhet

Här är några tips för att hantera tidsblindhet:

 • Använd timers och larm: Ställ in alarm eller timer på din telefon eller en klocka för att påminna dig om specifika uppgifter eller när det är dags att gå över till en ny aktivitet.
 • Skapa visuella scheman: Skapa visuella scheman eller att göra-listor med tydliga tidsblock för varje uppgift eller aktivitet. Detta kan hjälpa dig att visualisera din dag och hålla dig på rätt spår.
 • Dela upp uppgifter i mindre steg: Dela upp större uppgifter i mindre, mer hanterbara steg med specifika tidsramar. Detta kan göra det lättare att hålla fokus och spåra framsteg.
 • Använd tidshanteringsappar: Utforska tidshanteringsappar och verktyg utformade för att hjälpa individer med ADHD eller tidsuppfattningsutmaningar. Dessa inkluderar ofta funktioner som påminnelser och uppgiftslistor.
 • Ställ in regelbundna rutiner: Upprätta dagliga rutiner och håll dig till dem så nära som möjligt. Konsekvens kan hjälpa till att reglera din interna tidsuppfattning.
 • Var uppmärksam: Mindfulness kan hjälpa dig att bättre mäta tiden och minska känslan av att tiden glider iväg.
 • Var medveten om tidskrävande aktiviteter: Känn igen aktiviteter eller uppgifter där du tenderar att lätt tappa tiden och tilldela medvetet specifika tidsluckor för dem i ditt schema.

Behandlingsalternativ för tidsblindhet

Behandling för tidsblindhet kan innefatta följande:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): KBT kan hjälpa dig att utveckla bättre tidshanteringsförmåga och förbättra din medvetenhet om tidsrelaterade utmaningar.
 • ADHD medicin: Bevis tyder på att stimulerande mediciner tenderar att förbättra tidsuppfattningen. Detta tros vara relaterat till regleringen av dopaminnivåerna i hjärnan, eftersom dopamin spelar en roll i aspekter av uppmärksamhet och tidsuppfattning.
 • Terapeutiskt stöd: Att arbeta med en terapeut eller coach som är specialiserad på tidshantering och verkställande funktion kan ge värdefull vägledning och strategier.

Slutsats

Tidsblindhet, som kännetecknas av svårigheter att uppfatta och hantera tid, drabbar individer med olika tillstånd som ADHD och ASD. Det är ett komplext tillstånd som påverkas av både kognitiva och neurologiska faktorer.

Medvetenhet, strategier och, i vissa fall, medicinering kan hjälpa dig att minska dess effekter och förbättra din tidshantering.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *