Att skilja fakta från fiktion om schizofreni

Missuppfattningar kring schizofreni kvarstår på grund av desinformation, stigma, regionala skillnader och sjukdomens komplexa natur.

Schizofreni är en komplex och ofta missförstådd psykisk sjukdom, och desinformation och stigma kring tillståndet är fortfarande vanliga i många samhällen.

Det är viktigt att utmana och korrigera alla missuppfattningar om schizofreni och främja empati och förståelse för dem som lever med sjukdomen.

Här är några av de vanligaste myterna kring schizofreni.

Myt 1: Schizofreni orsakar splittrade eller flera personligheter

Det är en vanlig missuppfattning att schizofreni orsakar delad personlighet eller flera personligheter.

En anledning till denna missuppfattning kan vara att skillnaden mellan schizofreni och dissociativ identitetsstörning (tidigare multipelpersonlighetsstörning) var svagare tidigare.

Faktiskt, visar forskning publicerad 2017 att tidiga beskrivningar av schizofreni faktiskt var väldigt lika hur DID beskrivs nu. Men eftersom båda sjukdomarna genomgick mer forskning, blev det mer uppenbart att de är olika tillstånd.

Schizofreni kännetecknas av symtom som hallucinationer, vanföreställningar, oorganiserat tänkande och onormala beteenden. Det involverar inte närvaron av flera personligheter eller identitetstillstånd (ändringar).

Dissociativ identitetsstörning, å andra sidan, kännetecknas av närvaron av två eller flera distinkta personlighetstillstånd eller identiteter inom en individ. Dessa personlighetstillstånd utvecklas ofta när hjärnan inte kan bearbeta och integrera traumatiska upplevelser, känslor och minnen från barndomen.

Myt 2: Människor med schizofreni kan inte leva ensamma eller ha ett jobb

Schizofreni kan vara ett utmanande tillstånd att hantera, men med lämplig behandling och stöd kan många individer med sjukdomen ha arbete och leva självständigt. Ändå kommer förmågan att göra det att variera beroende på sjukdomens svårighetsgrad och graden av funktionsnedsättning.

Vissa personer med schizofreni har svårt att behålla ett jobb på grund av sina symtom, och många bor hos familjen eller i stödboende. Men andra kan arbeta, bo ensamma och hantera sina dagliga aktiviteter, inklusive egenvård, hushållsuppgifter och sociala interaktioner.

Vissa personer med schizofreni kan också tycka att de drar nytta av den strukturerade rutin och den extra socialisering som arbetet ger. Läs mer om de bästa jobben för personer med schizofreni här.

Myt 3: De med schizofreni är mer benägna att vara farliga eller våldsamma

Det är en vanlig missuppfattning att schizofreni är förknippat med våld. Tidigare associerades schizofreni ofta felaktigt med våldsamt beteende, vilket ledde till utbredda missuppfattningar om att individer med schizofreni var farliga eller oförutsägbara.

Forskning visar att de flesta individer (85–90 %) med schizofreni inte är våldsamma och är mer benägna att bli offer för våld snarare än förövare. Faktum är att personer med schizofreni som bor i samhället (inte på en psykiatrisk institution) är ca. 14 gånger mer sannolikt att bli utsatt för ett våldsbrott än förövaren.

Faktorer som missbruk av droger, en historia av våld och brist på lämplig behandling och stöd är mer betydande prediktorer för våldsamt beteende hos individer med schizofreni, precis som de är i den allmänna befolkningen.

Läs mer om stigmatisering av schizofreni och våld här.

Myt 4: Schizofrenibehandlingar fungerar inte

Effektiviteten av schizofreniläkemedel varierar från person till person, och även om vissa individer kanske inte svarar bra på medicinering, upplever andra en betydande förbättring av sina symtom.

En studie fann att cirka 81 % av personer med psykos i första avsnittet visade minst 20 % minskning av symtomen efter att ha tagit antipsykotika; 52 % såg sina symtom minska med minst hälften.

Det är dock viktigt att notera att de negativa symtomen på schizofreni (dvs. minskat känslomässigt uttryck och låg motivation) är svåra att behandla med medicin. Dessa symtom tenderar att vara den mest ihållande och svåra aspekten av tillståndet, och de står för en stor del av det långvariga handikapp som ses hos personer med schizofreni.

Sammantaget kanske inte enbart medicinering räcker för att hantera schizofreni, och andra behandlingsformer, såsom terapi eller social kompetensträning kan också vara viktiga för att uppnå optimala resultat.

Läs mer om olika behandlingar för kronisk schizofreni här.

Myt 5: Schizofreni är alltid en stressande och oönskad upplevelse

Schizofreni är ett kroniskt tillstånd som kan orsaka ett brett spektrum av plågsamma symtom, inklusive hallucinationer, vanföreställningar, oorganiserat tänkande och tal, och nedsatt social funktion.

Men även om störande symtom ofta rapporteras av personer i USA, är detta är inte lika vanligt i andra delar av världen. Vissa människor tycker att rösterna de hör ger tröst och stöd snarare än att göra dem upprörda.

Om dina symtom orsakar ångest kan du arbeta med dina psykologer för att minska symtomen. Många människor kan uppnå långa perioder av remission med rätt behandling.

Det finns också ett segment av samhället som arbetar för att leva i harmoni med sin erfarenhet snarare än att ta bort den. Med hjälp av sin terapeut eller psykolog kan dessa röster bli en värdefull del av deras känslomässiga stödsystem.

Missuppfattningar om schizofreni i media

Sensationaliserade skildringar av människor med schizofreni i filmer, nyhetsartiklar och andra medier framställer dem ofta som oförutsägbara och våldsamma, vilket ytterligare vidmakthåller skadliga stereotyper.

Det är viktigt att främja utbildning, medvetenhet och empati för att skingra dessa missuppfattningar och minska stigmatiseringen i samband med schizofreni. Om du tyckte att den här artikeln var upplysande, dela den för att bekämpa stigmatiseringen av psykiska hälsotillstånd.

Var det här till hjälp?

Schizofreni är en komplex psykisk sjukdom med ett brett spektrum av symtom och presentationer, vilket kan göra det svårt att helt förstå.

Dessutom kanske många människor inte har personlig erfarenhet eller exponering för störningen, vilket kan leda till ytterligare missuppfattningar baserade på hörsägen, stereotyper eller begränsad information.

Viktigt är att personer med schizofreni, precis som alla andra, är individer med unika erfarenheter, bakgrunder och omständigheter. Utbildning och empati är avgörande för att skingra missuppfattningar och minska stigmatiseringen i samband med schizofreni.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *