Finns det ett samband mellan PTSD och smärta?

PTSD åtföljs ofta av kronisk smärta. Det härrör från de fysiologiska och psykologiska effekterna av trauma och stress.

Kopplingen mellan posttraumatisk stressyndrom (PTSD) och kronisk smärta är betydande och komplex. Båda förstärker ofta den andra.

Omfattande vård som tar hänsyn till både de fysiska och psykologiska aspekterna av dessa tillstånd är avgörande för att förbättra den övergripande livskvaliteten för alla som klarar av dessa tillstånd.

Kan PTSD orsaka kronisk smärta?

Personer med PTSD upplever ofta fysiska symtom – inklusive kronisk smärta – som kan bero på de fysiologiska och psykologiska effekterna av trauma och stress.

Hur vanligt är PTSD bland personer med kronisk smärta?

Prevalensen av PTSD-diagnoser hos personer med kronisk smärta varierar kraftigt. En metaanalys av 21 studier visade att PTSD bland personer med kronisk smärta varierar mellan 0% och 57%, med ett genomsnitt på 9,7%.

Enligt US Department of Veterans Affairs har dock cirka 15 % till 35 % av personer med kronisk smärta också PTSD. Den exakta andelen är alltså oklart.

Forskning rapporterar också att det är vanligare i kliniska grupper (11,7 %) och särskilt högt hos dem med utbredd smärta (20,5 %). Men det är mindre vanligt i icke-kliniska miljöer (5,1%).

Hur det mäts påverkar dock resultaten – självrapporter visar en högre prevalens (20,4 %) än kliniska intervjuer (4,5 %). Det finns också mycket variation mellan studierna, så mer forskning behövs för att förstå sambandet mellan PTSD och kronisk smärta.

Hur påverkar PTSD smärta?

Att leva med PTSD kan avsevärt förvärra kronisk smärta. Personer med båda tillstånden upplever ofta ökad smärtintensitet såväl som psykologisk besvär, såsom ångest och depression.

PTSD kan också göra kronisk smärta mer utmanande att hantera, möjligen på grund av dessa psykologiska faktorer. PTSD kan till och med påverka hur människor uppfattar och reagerar på smärta, vilket ytterligare kan komplicera deras smärtupplevelse.

En studie från 2018 undersökte sambandet mellan PTSD och kronisk ryggradssmärta efter olyckor. Deltagare med komorbid PTSD upplevde mer intensiv smärta och psykologisk besvär, med minskade värmedetekteringströsklar och tolerans.

Forskarna fann också att när personer med både PTSD och kronisk smärta känner mer smärta, beror det ofta på att de tenderar att katastrofalisera sin smärta (dvs. tror att den är mycket värre än den är) och blir rädda för att röra på sig.

Detta stöder tanken att dessa faktorer bidrar till cykeln av smärta och rädsla för personer med båda tillstånden.

Annan 2018 års studie fann att personer med kronisk smärta och posttraumatiska stresssymptom (PTSS) hade svårare smärta, större smärtrelaterad funktionsnedsättning och högre nivåer av depression och ångest jämfört med de utan PTSS.

PTSS påverkade också hur smärta var kopplat till andra emotionella och sociala faktorer hos personer med kronisk smärta. Detta tyder på att PTSS kan göra relationen mellan smärta och en persons känslor och sociala liv mer komplicerad eller starkare.

Vad är sambandet mellan PTSD och smärttrösklar?

Relationen mellan PTSD och smärtuppfattning är komplex och kan variera beroende på den traumatiska händelsens karaktär.

En forskningsöversikt 2020 fann inga signifikanta skillnader i smärtuppfattning mellan personer med och utan PTSD.

Variationer uppstod dock när man tittade på specifika traumatyper. Personer med stridsrelaterad PTSD tenderade att ha ökade smärttrösklar, medan de med olycksrelaterad PTSD hade sänkta smärttrösklar.

Vilka är vanliga fysiska PTSD-symtom?

Vanliga fysiska symtom associerade med PTSD kan vara:

 • Muskelspänning: Många personer med PTSD har muskelspänningar, vilket leder till muskelvärk eller värk.
 • Smärta och sensoriska förändringar: Vissa människor upplever ökad känslighet för smärta eller minskad smärtuppfattning, liksom domningar eller stickningar.
 • Huvudvärk: Frekvent spänningshuvudvärk eller migränanfall är vanliga.
 • Gastrointestinala problem: PTSD kan leda till matsmältningsproblem, såsom irritabel tarmsyndrom (IBS).
 • Kardiovaskulära symtom: Ökad hjärtfrekvens, högt blodtryck och hjärtklappning kan förekomma.
 • Yrsel och svimning: Vissa människor kan uppleva yrsel, svimning eller en känsla av yrsel.
 • Andningsproblem: Hyperventilation och andnöd har kopplats till PTSD.
 • Hudproblem: Utslag, nässelutslag eller eksem kan utvecklas eller förvärras.
 • Nedsatt immunförsvar: PTSD kan försvaga immunförsvaret, vilket gör människor mer mottagliga för sjukdomar.

Behandlingsalternativ för PTSD

Flera behandlingsalternativ finns tillgängliga för att hjälpa dig hantera PTSD:

 • Psykoterapiinklusive kognitiv beteendeterapi (KBT), exponeringsterapi, desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) och gruppterapi.
 • Medicinerinklusive antidepressiva (som SSRI eller SNRI) och prazosin (Minipress)
 • Självhjälpsstrategiersåsom mindfulness, avslappningstekniker, träning och att följa en hälsosam livsstil.
 • Stödjande terapiersom konstterapi, musikterapi och djurassisterad terapi.
 • Rådgivning och stödgrupper för känslomässigt stöd och copingstrategier.
 • Kompletterande och alternativa terapiersåsom akupunktur, yoga och hästterapi som används tillsammans med evidensbaserade behandlingar.

Slutsats

Sambandet mellan PTSD och kronisk smärta är komplext. Även om forskning tyder på att det finns ett tydligt samband mellan dem, varierar förekomsten av PTSD hos personer med kronisk smärta kraftigt.

Att förstå sambandet mellan dessa tillstånd är avgörande för en effektiv vård.

Oavsett om du lever med kronisk smärta, PTSD eller båda, är behandling av både fysiska och känslomässiga aspekter nyckeln för att hantera symtom och förbättra din övergripande livskvalitet.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *