Vad är emotionsfokuserad terapi?

Emotion focused therapy (EFT) är en skola för terapeutiskt tänkande som kopplar mänskligt beteende och funktion till känslornas adaptiva kraft.

Riska/Getty Images

Det är inte ovanligt att människor försöker kontrollera eller undvika sina djupaste, mest oroande känslor. Du kanske har hört frasen, “känslor är inte fakta.” Det kan vara sant, men ändå är acceptans av dina känslor, och förmågan att ändra dem när det behövs, nödvändigt för känslomässigt välbefinnande och sunda relationer.

I den här artikeln kommer vi att gå in i detalj om känslofokuserad terapi. Vi kommer att förklara när det används, hur det fungerar och vem det kan vara bäst för.

Vad är känslofokuserad terapi?

Emotion focused therapy (EFT), som grundades av Leslie S. Greenberg, PhD, på 1980-talet, är en form av humanistisk terapi (även kallad humanistisk psykologi).

Humanistisk terapi är en helhetssyn som tar hänsyn till varje aspekt av individen, istället för bara deras dysfunktion. EFT grundades på konceptet att känslomässig förändring är avgörande för att skapa bestående, livsförändrande förändringar.

En av EFT:s underliggande principer är att känslor är grundläggande för individens utveckling. Känslor används av människor för att förstå sin omgivning. Känslor gör att du kan sätta upp mål och identifiera dina behov och värderingar. Dina känslor hjälper dig att diktera dina handlingar och gör att du kan ta reda på hur du kan uppnå välbefinnande.

EFT betonar känslornas adaptiva potential för exakta förändringar. Den fokuserar på att hjälpa människor att förstå sina känslor, så att de kan känna igen hur dessa känslor påverkar deras beteenden och upplevelser i världen.

Vad används känslofokuserad terapi bäst till?

Sedan starten har EFT blivit en mycket erkänd, evidensbaserad terapi. Det används i terapeutiska miljöer för att behandla individer, par och familjer.

Villkor och problem som kan lösas genom EFT inkluderar:

 • depression
 • ångest
 • relationsproblem hos par
 • ätstörningar
 • trauma
 • interpersonella problem i familjer

Hur är en känslofokuserad terapisession?

Under en EFT-terapisession kommer din terapeut att använda empati och förståelse för att skapa en säker miljö där du känner dig bekväm och säker. De kommer att guida dig mot att identifiera, känna och uppleva dina känslor, snarare än att stoppa ner dem eller försöka kontrollera dem.

EFT-terapeuter är utbildade att identifiera problem med känslomässig bearbetning och att ingripa, eller vägleda, sina patienter därefter.

Din terapeut hjälper dig att förstå dina känslor genom principerna för emotionell intervention:

 • Medvetenhet: identifiera och namnge dina känslor
 • Uttryck: övervinna undvikande av dina känslor så att du kan uttrycka dem
 • Förordning: lära dig nödtolerans så att du bättre kan hantera intensiva känslor, som smärta
 • Reflexion: lära sig att förstå din känslomässiga upplevelse och de situationer som orsakade dem
 • Omvandling: lära sig att omvandla missanpassade känslor, såsom rädsla och skam, till adaptiva, positiva känslor
 • Korrigerande upplevelse av känslor: stödja dig att få nya, levda upplevelser som kan förändra gamla känslor

Vilka är fördelarna med känslofokuserad terapi?

EFT kan hjälpa människor att ändra de känslor som motiverar deras beteende och tankar. De vägleds mot att möta och hantera negativa känslor och omvandla dem till positiva.

Som ett resultat är människor som går igenom denna terapi framgångsrikt bättre i stånd att acceptera sig själva. De lär sig att förstå situationer i deras förflutna som skapade känslomässiga trauman och att omvandla dessa känslor på ett skickligt sätt.

EFT hjälper människor att ta reda på när deras känslor är till hjälp för att vägleda dem genom vissa situationer, och när de behöver ändra felaktiga, ohjälpsamma känslor.

EFT stödjer sunda relationer genom att hjälpa människor att förstå dynamiken mellan dem själva och deras familjer eller partner. Detta möjliggör bättre kommunikation, beteenden och tankar.

Vilka är begränsningarna för känslofokuserad terapi?

På många sätt är terapi arbete. För att EFT ska bli framgångsrik måste du kunna acceptera ditt nuvarande känslotillstånd och dina känslor.

Ett grundläggande koncept för EFT är att känslor är adaptiva. Men du måste känna dina känslor innan du kan ändra dem. Människor som inte kan eller vill uppleva och gå igenom känslomässig smärta kanske inte drar full nytta av EFT.

EFT kanske inte är den bästa metoden för personer som har kroniska psykiska tillstånd, såsom schizofreni eller bipolär sjukdom.

Litteraturen om EFT innehåller inte referenser till personer som vill övervinna fobier.

Var hittar man en terapeut som är utbildad i känslofokuserad terapi?

EFT-terapeuter går igenom rigorös utbildning för att göra detta arbete effektivt. Du kanske kan hitta en terapeut per land genom International Society for Emotion Focused Therapy. I USA kan du kanske hitta en EFT-terapeut genom att kontakta Emotion Focused Therapy Institute.

Även om de inte är specifika för EFT, tillhandahåller organisationerna nedan listor över terapeuter som du kan kontakta för att fråga om de utövar EFT. Tänk på att vissa terapeuter utövar emotionellt fokuserad terapi, snarare än känslofokuserad terapi. Dessa skolor för terapeutiskt tänkande är både värdefulla, men skiljer sig åt i terapeutisk teori och praktik.

 • Anxiety and Depression Association of America
 • Nationella registret över hälsovårdspsykologer
 • American Psychological Association

Emotion focused therapy (EFT) är en typ av terapeutisk praktik som fokuserar på känslornas roll i psykoterapeutisk förändring. Det används för att behandla depression, ångest och andra psykiska tillstånd hos individer. Det används också i par- och familjeterapi.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *