Vad är bipolär dissociation?

Bipolär sjukdom kan ibland leda till dissociativa upplevelser. Men dissociation är inte ett standardsymptom på bipolär sjukdom.

Bipolär sjukdom är ett psykiskt tillstånd som drabbar miljontals människor över hela världen. Det kännetecknas av episoder av mani och depression som kan påverka ditt dagliga liv avsevärt.

Bipolär sjukdom kan ibland innehålla dissociativa symtom som skiljer sig från bipolära symtom som anges i Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR). Symtom som verklighetslöshet eller luckor i minnet är ett par exempel på dissociation.

Att inse skillnaden mellan bipolära och dissociativa symtom kan hjälpa dig att förstå i vilken utsträckning bipolär kan påverka dig. Det kan också leda till förändringar i din behandlingsmetod och potentiellt bättre behandlingsresultat.

Vad är dissociation?

Dissociation är ett fenomen som kan uppstå som svar på intensiva känslomässiga eller fysiska trauman eller vid vissa psykiska hälsotillstånd. Det kan ses som en försvarsmekanism som din hjärna använder för att hantera överväldigande upplevelser eller känslor, enligt American Psychiatric Association.

Dissociation kan ta många former. Ett exempel är en känsla av att vara frånkopplad eller avskild från sin omgivning eller sig själv. Detta kan visa sig som en känsla av att vara i ett drömlikt tillstånd eller som en känsla av desorientering.

Dissociation kan relateras till en dissociativ störning, som till exempel depersonalisering-derealiseringsstörning. Men symtom på dissociation kan också upplevas som en del av bipolär sjukdom.

Hur ser dissociation ut vid bipolär sjukdom?

Om du lever med bipolär sjukdom kan du uppleva symtom på dissociation under episoder av mani eller depression.

Under en manisk episod kan du känna dig rastlös och lätt distraherad i vad som i huvudsak är ett ökat tillstånd av upphetsning. Detta tillstånd kan utvecklas till en extrem och resultera i en övergripande känsla av frånkoppling eller dissociation från verkligheten.

Under en depressiv episod kan du känna dig avtrubbad eller frånkopplad från dina känslor och omgivningar. Denna allmänna dissociation kan få din depression att må värre och i allmänhet göra det svårare att hantera det dagliga livet.

Symtom på bipolär dissociation

Vanliga symtom på bipolär dissociation kan variera och kan bero på om du upplever en manisk eller depressiv episod. Men några av symptomen på dissociation vid bipolär sjukdom kan inkludera:

  • känna sig frånkopplad från dig själv eller din omgivning
  • känsla som om du är i ett drömlikt tillstånd
  • svårigheter att koncentrera sig eller känna sig lätt distraherad
  • känner dig känslomässigt avtrubbad eller fristående från dina känslor
  • minnesförlust eller svårigheter att komma ihåg viktiga detaljer från tidigare händelser
  • känns som om tiden går snabbare eller långsammare än vanligt
  • känns som om du tittar på dig själv från utsidan av din kropp
  • känner sig desorienterad eller förvirrad

Är dissociation ett vanligt symptom på bipolär sjukdom?

Dess välkänd att bipolär sjukdom ofta förekommer tillsammans med andra psykiska störningar. Men förhållandet mellan bipolär sjukdom och dissociativa symtom är i allmänhet ett understuderat ämne.

En liten 2021 studie av 100 bipolära patienter undersökte frekvensen av dissociativa symtom och fann att cirka 45 % upplevde dissociativa symtom.

En större 2022 review fann att dissociativa symtom förekom i cirka 10-20% av bipolära fall. Granskningen noterade också att det kan vara svårt att identifiera och diagnostisera dissociativa symtom vid bipolär sjukdom korrekt.

Kan du ha bipolär och dissociativ sjukdom?

Bipolär sjukdom och dissociativa störningar kan förekomma tillsammans, men forskningen som visar specifika kopplingar är begränsad.

En studie från 2019 fann att dissociativa störningar ofta förekom samtidigt hos cirka 35 % av deltagarna som lever med bipolär sjukdom. Den vanligaste dissociativa störningen som noterades i denna studie var depersonaliseringsstörning.

A 2022 recension noterade att mindre studier på liknande sätt har identifierat samtidig förekomst av bipolära och andra dissociativa störningar. Förutom depersonaliseringsstörning inkluderade dessa även dissociativ amnesi och dissociativ identitetsstörning.

Även om dissociativa störningar verkar sammanfalla med bipolär sjukdom, undersöks fortfarande deras frekvens och övergripande prevalens.

Behandlingsalternativ för bipolär dissociation

Behandling för bipolär dissociation innebär vanligtvis att man tar itu med den underliggande bipolära sjukdomen genom en kombination av medicinering och terapi.

Mediciner som humörstabilisatorer och atypiska antipsykotika ordineras vanligtvis för bipolär sjukdom. Humörstabilisatorer som litium eller valproat syftar till att minska svårighetsgraden av humörepisoder och helst förhindra dem.

Psykoterapi rekommenderas också ofta för både bipolär sjukdom och dissociativa störningar. Det kan innehålla olika typer av terapier, som kognitiv beteendeterapi, som syftar till att ge dig nya strategier och färdigheter för att hantera dina symtom.

Dessutom kan grundfärdigheter och tekniker för sensorisk medvetenhet också vara till hjälp, speciellt för dissociativa störningar, enligt 2020 års forskning.

Slutsats

Bipolär dissociation innebär att man upplever distinkta symtom som är unika från bipolära symtom. Dissociativa störningar är lite mer involverade och kan ibland förekomma vid sidan av bipolär, men de kan vara utmanande att identifiera.

Om du lever med bipolär sjukdom kan du någon gång uppleva dissociativa symtom, men det är inte alltid fallet. Att följa upp ordinerade behandlingar är viktigt för att förhindra dissociativa episoder och hjälpa dig att uppnå en större känsla av balans i ditt dagliga liv.

Med rätt behandlingsplan och vårdteam kan bipolära och dissociativa symtom verka mindre komplexa och lättare att hantera.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *