Vilka antidepressiva medel är säkra för vuxna med njursvikt?

Det finns många antidepressiva alternativ. SSRI är ett vanligt och allmänt säkert alternativ för personer med njursvikt, men det finns andra att överväga.

Att leva med njursvikt kan medföra betydande fysiska och känslomässiga utmaningar, inklusive en ökad risk för depression.

Om du upplever njursvikt kan det vara avgörande att hitta effektiva behandlingar för dina depressiva symtom för att förbättra ditt övergripande mentala välbefinnande. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på de mediciner du använder, eftersom vissa kanske inte är säkra för personer med nedsatt njurfunktion och potentiellt kan orsaka ytterligare skada.

Att lära sig om de antidepressiva medel som generellt anses säkra för användning vid njursvikt är avgörande så att du kan fatta ett välgrundat beslut om att hantera depression samtidigt som du prioriterar din njurhälsa.

Vad är njursvikt?

Njursvikt, även känt som njursvikt, är ett tillstånd där njurarna inte längre kan fungera ordentligt, vilket leder till ansamling av slaggprodukter, elektrolytobalanser och vätskeretention.

Njursvikt kan orsaka symtom som uremi (uppbyggnad av giftigt avfall), elektrolytobalanser, syra-basobalanser och vätskeretention. Det kan också påverka andra organ och system i kroppen, vilket leder till ett brett spektrum av komplikationer.

Vad är sambandet mellan njursvikt och depression?

Forskning visar att kronisk njursjukdom (CKD) är kopplad till flera neuropsykiatriska tillstånd, inklusive depression, ångest, sömnstörningar och nervsmärtor.

Faktiskt, forskning tyder på att personer med CKD (som inte går i dialys) löper tre gånger större risk att bli deprimerade jämfört med de i den allmänna befolkningen.

Det finns flera anledningar till att depression tenderar att vara vanligare hos personer med njursvikt. Dessa inkluderar:

  • Fysiologiska faktorer: Njursvikt orsakar fysiologiska förändringar i kroppen som kan bidra till utvecklingen av depression. Till exempel kan dålig njurfunktion leda till inflammation, ansamling av slaggprodukter och elektrolytobalanser, som alla kan påverka humörreglerande signalsubstanser.
  • Känslomässig påverkan: Att hantera utmaningarna med njursvikt kan leda till känslor av frustration och hopplöshet, vilket kan bidra till utvecklingen av depression.
  • Sociala och psykologiska faktorer: Njursvikt kan störa dagliga rutiner, begränsa aktiviteter och påverka relationer. Dessutom kan den ekonomiska bördan och behovet av pågående medicinsk vård orsaka höga stressnivåer, vilket kan öka risken för att utveckla depression.
  • Samsjukligheter: Personer med njursvikt har ofta andra samtidiga tillstånd, såsom diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom, vilka är riskfaktorer för depression.
  • Läkemedelsbiverkningar: Vissa läkemedel som används för behandling av njursvikt, inklusive kortikosteroider och immunsuppressiva medel, kan ha potentiella biverkningar, såsom depression.

En holländsk befolkning studie fann att 5,6 % av personer med kronisk njursvikt stadium G4/G5 (betydande funktionsnedsättning/slutstadium), 5,3 % av dialyspatienterna och 4,2 % av njurtransplanterade patienter tog antidepressiva medel.

Säkra antidepressiva medel vid njursvikt

Vanligt föreskrivna antidepressiva läkemedel för personer med njursvikt inkluderar selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI).

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) anses allmänt säkra och är det vanligaste läkemedlet för personer med kronisk njursjukdom.

SSRI bryts ner i levern och elimineras inte genom njurarna. Detta innebär att även om du har njurproblem kan SSRI fortfarande vara ett säkert alternativ eftersom deras utsläpp från kroppen inte påverkas nämnvärt av nedsatt njurfunktion.

SSRI som kan förskrivas till personer med njursvikt inkluderar fluoxetin (Prozac), sertralin (Zoloft) och citalopram (Celexa).

Serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)

Serotonin-noradrenalin återupptagshämmare (SNRI) är ett annat alternativ för personer med njursvikt. I likhet med SSRI metaboliseras SNRI primärt i levern och endast en liten del utsöndras genom njurarna.

Exempel på SNRI inkluderar venlafaxin (Effexor) och duloxetin (Cymbalta).

Andra typer av antidepressiva medel

Andra antidepressiva medel, såsom tricykliska antidepressiva medel (TCA) och monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), ordineras ibland för att behandla depression hos personer med njursvikt, men dessa mediciner är inte förstahandsalternativet.

TCA och MAO-hämmare kan ha en högre risk för negativa effekter på njurfunktionen och används vanligtvis med försiktighet hos personer med ESRD.

Vilket är det bästa antidepressiva medlet vid njursvikt?

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) anses allmänt vara den första linjens antidepressiva för personer med njursvikt. Det är dock viktigt att prata med din läkare för att avgöra vilket antidepressivt medel som är bäst för dig.

Är depressionsmediciner dåliga för dina njurar?

Vissa antidepressiva medel, såsom tricykliska antidepressiva medel (TCA) och monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), anses generellt inte vara säkra för personer med njursvikt på grund av deras potential att orsaka negativa effekter på det kardiovaskulära och centrala nervsystemet.

TCA och MAO-hämmare metaboliseras också och utsöndras genom njurarna, och deras ackumulering i kroppen kan öka risken för toxicitet, särskilt hos individer med nedsatt njurfunktion.

SSRI och SNRI är vanligtvis att föredra för individer med njursvikt på grund av deras säkrare profiler.

Slutsats

Depression är vanligt bland personer med njursvikt, och många individer med båda tillstånden tar antidepressiva läkemedel, vanligtvis SSRI eller SNRI.

Om du upplever njursvikt och depression är det viktigt att arbeta nära en sjukvårdspersonal. En läkare kan noggrant skräddarsy en behandlingsplan anpassad till dina specifika behov för att säkerställa din säkerhet och välbefinnande.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *