Vad är sambandet mellan hypotyreos och AFib?

Sambandet mellan hypotyreos och förmaksflimmer (AFib) är komplext och inte helt förstått. Vissa studier tyder på ett samband, medan andra föreslår en potentiell skyddande effekt.

Sköldkörtelhormoner kan ha en betydande inverkan på funktionen hos ditt hjärta och kärlsystem.

Sköldkörtelsjukdom, särskilt hypertyreos, är en känd riskfaktor för förmaksflimmer (AFib), en oregelbunden och ofta snabb hjärtfrekvens som kan öka risken för stroke och hjärtsvikt.

Det är dock mindre tydligt hur hypotyreos – ett sköldkörteltillstånd som involverar otillräcklig hormonproduktion – påverkar AFib.

Även om hypotyreos kan utlösa andra kardiovaskulära riskfaktorer associerade med AFib, är ett direkt samband mellan hypotyreos och AFib fortfarande mindre tydligt.

Är AFib vanligt med hypotyreos?

AFib kan associeras med hypotyreos och hypertyreos, även om ett samband med hypertyreos är mer allmänt känt.

Ett fåtal studier tyder på att hypotyreos är särskilt utbredd i AFib, vilket potentiellt överträffar hypertyreos.

Till exempel i en 2022 studie av 2 000 personer med AFib fann forskare att 10,5 % hade sköldkörtelsjukdom. Av dessa hade 90 % hypotyreos, 6,1 % hade hypertyreos och 3,3 % hade typisk sköldkörtelfunktion.

Men i det bredare sammanhanget är hypotyreos vanligare än hypertyreos. Till exempel, hos kvinnor uppstår dessa tillstånd i en takt av 5,9 % och 2 %respektive.

Kan hypotyreos orsaka AFib?

Sköldkörtelsjukdom är en känd riskfaktor för AFib.

I synnerhet är kopplingen mellan AFib och hypertyreos väl etablerad. Detta är vettigt eftersom hypertyreos i sig kan öka hjärtfrekvensen och orsaka atypiska hjärtrytmer och hjärtklappning.

Sambandet mellan AFib och hypotyreos har dock varit mindre studerat, och tillgängliga forskningsresultat är blandade. Vissa studier tyder till och med på att hypotyreos kan ha en skyddande effekt mot AFib.

Till exempel ett stort register studie publicerad 2012 från Danmark rapporterade att hypotyreos var förknippat med ännu lägre frekvenser av AFib än vad som inträffade hos personer med typisk sköldkörtelfunktion.

A 2017 års studie fann inget signifikant samband mellan mild hypotyreos och AFib-risk. Hypertyreos – högre sköldkörtelhormonnivåer inom det typiska intervallet – verkade dock korrelera med en ökad AFib-risk.

Däremot a 2013 studie på råttor drog slutsatsen att både hypotyreos och hypertyreos ökade råttornas sårbarhet för AFib. Men fynd i djurstudier översätts inte alltid till människor.

Ytterligare forskning behövs för att bättre klargöra detta samband.

Vilken TSH-nivå kan orsaka AFib?

Sambandet mellan nivåer av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) och risken för AFib är komplext. Det är inte lika enkelt som en specifik TSH-nivå som orsakar AFib.

I en 2017 års studie med 30 085 deltagare påverkade baslinjenivåerna av TSH inte signifikant AFib-risken i populationer med typisk sköldkörtelfunktion eller subklinisk hypotyreos. Istället visade högre fria tyroxinnivåer inom det förväntade sköldkörtelintervallet en koppling till ökad AFib-risk.

A 2014 års studie indikerade också en trend med lägre AFib-risk hos personer med högre TSH-nivåer, vilket förekommer vid hypotyreos. Men denna trend var inte statistiskt signifikant, troligtvis på grund av det begränsade antalet AFib-händelser i denna grupp.

A 2008 års studie fann att lägre TSH-nivåer inom det typiska intervallet (0,4–4,0 millienheter per liter) och högre nivåer av fritt tyroxin i det typiska intervallet (0,86–1,94 nanogram per deciliter) var kopplade till en större risk för AFib hos äldre vuxna.

Denna studie anger dock inte en specifik TSH-nivå som direkt orsakar AFib. Det indikerar att även nivåer inom det typiska intervallet kan påverka AFib-risken.

Vad är sambandet mellan hypotyreos och hjärtproblem?

Hypotyreos är förknippat med flera kardiovaskulära riskfaktorer som indirekt kan bidra till en ökad risk för AFib:

  • fetma
  • högt blodtryck
  • diabetes
  • inflammation

Dessutom, forskning tyder på att hypotyreos kan påverka hjärtrytmen såväl som hur hjärtat pumpar och hur blodkärlen reagerar.

Dessa faktorer kan tillsammans bidra till en potentiell indirekt koppling mellan hypotyreos och AFib.

Hur behandlas AFib vid hypotyreos?

AFib-behandling hos personer med hypotyreos innebär vanligtvis att man åtgärdar båda tillstånden.

AFib kan hanteras i två huvudvägar: frekvenskontroll, som syftar till att hålla hjärtfrekvensen inom ett visst intervall, och rytmkontroll, som syftar till att återställa och bibehålla en standard hjärtrytm.

Hastighets- och rytmkontrollstrategierna hänvisar till de typer av mediciner som ordineras, med hastighetskontroll som fokuserar på att hantera hjärtats takt och rytmkontroll fokuserar på konsistensen av hjärtslag.

Det är viktigt att notera att levotyroxin, den medicin som vanligtvis används för hypotyreos, ibland kan förvärra AFib. Medan levotyroxin effektivt korrigerar sköldkörtelhormonnivåer hos personer med hypotyreos, rekommenderas försiktighet för att undvika överdosering för att förhindra att AFib förvärras.

Till exempel en 2021 studie fann att högre doser av levotyroxin (över 0,075 milligram per dag) var kopplade till en större risk för AFib hos äldre vuxna med sköldkörtelsjukdom.

Slutsats

Sköldkörtelsjukdom är en känd riskfaktor för AFib, men den direkta kopplingen mellan hypotyreos och AFib är mindre tydlig. Även om hypotyreos kan påverka hjärtat och därmed ha en indirekt effekt på AFib, tyder vissa studier på att hypotyreos kan vara associerad med en lägre risk för AFib eller till och med ha en skyddande effekt.

Sammantaget är sambandet mellan hypotyreos och AFib komplex och kan påverkas av olika faktorer, inklusive svårighetsgraden av sköldkörteldysfunktion, din allmänna hälsa och andra kardiovaskulära riskfaktorer.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *