Hur fungerar MoCA-testet för demens?

För att hjälpa till att upptäcka tidiga tecken på demens bedömer MoCA olika kognitiva funktioner som minne, uppmärksamhet, språk och mer.

Screeningtester för demens erbjuder ett sätt att identifiera försämringar i en persons förmåga att tänka såväl som andra tidiga indikatorer på tillståndet, särskilt hos individer som kanske ännu inte visar märkbara symtom.

Ett allmänt erkänt screeningverktyg är Montreal Cognitive Assessment (MoCA), utformat för att upptäcka tillståndet i ett tidigt skede. Detta möjliggör snabba ingripanden och hantering.

Vad är MoCA-testet för demens?

MoCA används ofta som ett initialt screeningverktyg för att upptäcka förekomsten av kognitiv funktionsnedsättning, såsom demens.

Testet bedömer olika mentala processer, såsom minne, uppmärksamhet, språk och exekutiva färdigheter. Detta kan ge vårdpersonal en helhetsbild av dina kognitiva förmågor.

Om du eller en nära och kära får poäng under en viss tröskel på MoCA, kan det indikera behovet av ytterligare bedömning eller mer omfattande testning för att bekräfta omfattningen och arten av kognitiva problem.

MoCA tar cirka 10 minuter att slutföra och är tillgänglig på många språk.

Vilka är domänerna för MoCA-testet för demens?

MoCA bedömer kognitiva prestationer över flera domäner, som kan variera beroende på hur de kategoriseras.

Vissa källor kan gruppera dessa i sex bredare domäner. Andra kan ge mer detaljerade uppdelningar, vilket resulterar i en räkning av nio eller fler specifika bedömningsområden.

Kärndomänerna inkluderar:

  • minne
  • verkställande funktion
  • uppmärksamhet
  • språk
  • visuospatial
  • orientering

Hur bedöms MoCA-testet?

MoCA-testet får poäng genom att tilldela poäng till olika avsnitt och uppgifter inom testet.

Poängen från varje avsnitt läggs ihop för att få den totala MoCA-poängen, som sträcker sig från 0 till 30. En högre poäng indikerar mindre nedsatt kognitiv funktion.

Den specifika cutoff-poängen för att fastställa demens kan variera, men en poäng på 26 eller lägre används ofta som ett potentiellt tecken (indikator) på funktionsnedsättning.

Vilken MoCA-poäng indikerar demens?

En MoCA-poäng på 26 eller lägre anses ofta vara en indikator på kognitiv funktionsnedsättning, vilket kan inkludera tillstånd som mild kognitiv funktionsnedsättning eller demens. Ändå kan den exakta tolkningen av poängen variera beroende på faktorer som ålder, utbildningsnivå och det specifika kliniska sammanhanget.

Är MoCA-testet korrekt?

Noggrannheten av MoCA-testet kan variera beroende på det specifika sammanhanget och populationen som bedöms.

Det verkar vara särskilt effektivt för att identifiera kognitiva förändringar hos individer med högre utbildningsnivåer eller när milda kognitiva förändringar är i fokus för klinisk uppmärksamhet.

Men dess noggrannhet kan påverkas av faktorer som egenskaperna hos den person som testas och i vilken miljö testet administreras.

Ett studie från 2020 bedömde MoCA:s effektivitet när det gäller att upptäcka kognitiva problem bland äldre vuxna på en poliklinisk mentalvårdsklinik. Testet kunde bekräfta en typisk förmåga att tänka och utesluta allvarliga problem som demens. Ändå noterar forskare att dess tillförlitlighet för att diagnostisera dessa problem var begränsad.

Dessutom, när dessa resultat jämfördes med prestanda hos friska individer, verkade MoCA vara mer effektiv än den är i verkliga kliniska miljöer. Detta innebär att även om MoCA kan identifiera personer som behöver fler tester, är det inte idealiskt för att definitivt diagnostisera kognitiva problem.

A 2017 års studie tittat på hur väl MoCA fungerar för personer med Parkinsons sjukdom. Forskarna fann att vissa delar av MoCA, som avdelningen för verkställande funktioner som handlar om planering och organisation, var bra på att upptäcka problem. Men andra delar, som att vara uppmärksam och använda språk, fungerade inte lika bra.

A 2021 recension av sju studier fann att när utövare använde en poäng på mindre än 26 som gräns, upptäckte MoCA korrekt mer än 94 % av personer med demens i olika situationer.

Ändå ledde användningen av denna gräns också till ett betydande antal felaktiga resultat, med över 40 % av personer utan demens som av misstag identifierades som demens.

Författarna säger att kvaliteten på studierna som utfördes på detta ämne inte var tillräckligt hög för att starkt rekommendera användning av MoCA-testet för demensdiagnos i olika vårdmiljöer. Ytterligare forskning behövs, särskilt för att fastställa den bästa poängtröskeln för korrekt demensdiagnos, särskilt i primärvårdsmiljöer.

Vem ska göra MoCA-testet?

MoCA-testet rekommenderas generellt för personer som misstänks ha kognitiv funktionsnedsättning eller demens.

Testet är särskilt användbart för dem med högre utbildningsnivåer eller när lindriga kognitiva förändringar är ett problem.

En studie från 2022 fann att MoCA:s resultat kan påverkas av hur mycket utbildning någon har. Testet var mer sannolikt att indikera att personer med lägre utbildning hade kognitiva problem även om de inte gjorde det.

Av denna anledning ändrade forskarna testet för att göra det mer rättvist för alla. Den här nya versionen behöver fortfarande testas i fler studier, men den kan vara bättre för personer med lägre utbildning.

Vem administrerar MoCA-testet?

Vårdpersonal – såsom läkare, sjuksköterskor, psykologer eller utbildad medicinsk personal – administrerar vanligtvis MoCA-testet.

Hämtmat

Inom området för kognitiv bedömning anses Montreal Cognitive Assessment (MoCA) vara ett värdefullt verktyg för att upptäcka tidiga tecken på kognitiv funktionsnedsättning och tillstånd som mild demens.

Även om dess känslighet och specificitet gör den effektiv vid screening, är det viktigt att förstå dess begränsningar. Sammantaget kan MoCA vara ett kraftfullt hjälpmedel för att flagga potentiella kognitiva problem, och hjälpa till att identifiera de som behöver ytterligare utvärdering.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *