Är sömnlöshet en psykisk sjukdom?

Personer med sömnlöshet har ofta ett psykiskt tillstånd eller vice versa.

Sömn är oerhört viktig för din mentala hälsa. Under sömnen kan din kropp reparera sig själv. Din hjärna sorterar igenom information och ditt nervsystem får en välbehövlig paus.

Om du lever med sömnlöshet – vilket innebär att du konsekvent har problem med att somna eller somna – går din kropp miste om dessa läkningsprocesser.

Sömnlöshet och psykisk ohälsa förekommer ofta tillsammans. En betydande sömnbrist kan utlösa eller förvärra symtom på mental hälsa. I sin tur kan psykiska tillstånd leda till sömnlöshet.

Är sömnlöshet ett tecken på psykisk sjukdom?

Sömnlöshet har ett komplext samband med psykisk ohälsa.

Forskning från 2018 tyder på att 50–80 % av vuxna med psykiska tillstånd har svårt att somna eller somna under ett typiskt år.

Kopplingen mellan sömnlöshet och mental hälsa kan gå åt båda hållen. En psykiatrisk störning kan leda till sömnlöshet, och sömnlöshet kan förvärra eller utlösa ett psykiskt tillstånd.

Men i många fall finns det ingen direkt orsak och verkan, utan snarare en situation där båda tillstånden är olika symptom på samma tillstånd. Obalanserade blodsockernivåer hos personer med typ 2-diabetes kan till exempel leda till både sömnlöshet och ångest.

Ibland kan kortvarig sömnlöshet vara ett isolerat tillstånd eller ett resultat av en viss livsstil eller arbetsschema (till exempel att arbeta nattskift).

Ofta kan de särskilda egenskaperna hos din sömnlöshet och andra symtom vara till hjälp för att avgöra vilken roll psykisk sjukdom spelar i din oförmåga att sova.

Sömnlöshet kan vara ett primärt eller sekundärt tillstånd.

 • Primär sömnlöshet inte orsakas av ett annat medicinskt eller psykologiskt tillstånd.
 • Sekundär sömnlöshet är resultatet av andra tillstånd, såsom depression, sköldkörtelproblem eller astma.

Vanliga komorbiditeter av sömnlöshet

Nedan är några psykiska tillstånd som vanligtvis ses med sömnlöshet eller andra sömnstörningar:

 • Depression: Sömnlöshet är ett centralt symptom på depression. I en studie från 2018 rapporterade mer än 90 % av personer med egentlig depression (MDD) sömnlöshetsrelaterade sömnstörningar. Personer med sömnlöshet kan utveckla depression oftare jämfört med de som sover gott.
 • Ångest: Enligt en studie från 2020 hade upp till 36 % av deltagarna med sömnlöshet ångest.
 • Tvångssyndrom (OCD): En svensk befolkningsstudie 2020 visade att personer med OCD löper nästan 7 gånger större risk att få en sömnlöshetsdiagnos eller att få medicin mot sömnlöshet.
 • Posttraumatisk stressyndrom (PTSD): Störd sömn är en central del av PTSD. Detta kan vara relaterat till ångest eller mardrömmar.
 • Substansmissbruk (SUD): Missbruk, berusning och abstinens kan störa sömnmönster.
 • Schizofreni: A 2012 studie tyder på att upp till 80 % av personer med schizofreni har störd sömn.
 • Bipolär sjukdom: Sömnproblem kan kopplas till depression eller mani. Mani vid bipolär sjukdom är ofta direkt relaterad till ett plötsligt och dramatiskt minskat sömnbehov.

Vanliga symtom på sömnlöshet

Kännetecknande symtom på sömnlöshet är:

 • problem med att falla eller att sova
 • vaknar för tidigt
 • känner sig utmattad eller sömnig under dagen

Insomnia disorder lades till Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5:e upplagan (DSM-5) som en fristående sjukdom. I DSM-4 kategoriserades det som antingen en primär eller sekundär störning.

Enligt DSM-5 måste symtom på sömnlöshet:

 • orsaka betydande funktionsnedsättning eller funktionsnedsättning
 • vara närvarande i minst 3 nätter per vecka, i minst 3 månader

Forskning 2016 tyder på att konsekvenserna av sömnlöshet är betydande. Det kan leda till försämrad arbetsprestation, olyckor, depression och överlag sämre livskvalitet.

Orsaker och riskfaktorer för sömnlöshet

Alla är olika, så varje person som lever med sömnlöshet kan ha olika faktorer som leder till deras sömnsvårigheter.

Några bevis tyder på att sömnlöshet kan vara delvis genetiskt. Det finns dock inte någon enskild sömnlöshetsgen. Istället finns det genetiska faktorer som gör vissa människor mer benägna att utveckla sömnlöshet.

Följande faktorer kan utlösa eller förvärra sömnlöshet:

 • psykiska tillstånd
 • medicinska tillstånd som obstruktiv sömnapné, kardiovaskulär sjukdom, diabetes, astma och migrän
 • smärta (ryggsmärtor, fibromyalgi, artrit)
 • neurologiska problem
 • substansanvändning
 • medicin
 • påfrestning
 • ett oregelbundet arbetsschema

Några forskare karakterisera sömnlöshet som en “störning av hyperarousal” som kan inträffa på grund av kronisk aktivering av din kropps stressreaktion.

Dåliga sovande har högre nivåer av både kortisol och adrenokortikotropt hormon (ett hormon som stimulerar produktion och frisättning av kortisol).

Behandlingsalternativ för sömnlöshet

Behandlingar för sömnlöshet kan innefatta:

 • sömnmedicin
 • kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • daglig träning
 • behandla underliggande tillstånd som försämrar sömnkvaliteten

Forskning under 2018 visar att bland personer med både ett psykiskt tillstånd och sömnlöshet kan behandling av det mentala hälsotillståndet hjälpa till att förbättra sömnen – och att behandla sömnstörningar kan också ha en gynnsam effekt på behandlingar för mental hälsa.

Slutsats

Sömnlöshet är en sömnstörning där du har svårt att somna eller vaknar för tidigt. Om du har sömnlöshet känner du dig ofta utmattad eller sömnig under dagen.

Sömnlöshet har ett komplext samband med psykisk ohälsa. Kopplingen mellan de två har många faktorer.

Sömnlöshet kan leda till eller förvärra psykiska tillstånd, såsom depression, som vice versa. Sömnlöshet och depression kan också vara två olika symtom på samma tillstånd, som diabetes eller kronisk smärta.

Beroende på vad som orsakar din sömnlöshet kan behandlingen inriktas på dina sömnlöshetssymtom, det underliggande tillståndet eller båda.

Sömnlöshet kan avsevärt minska din livskvalitet. Om du lever med sömnlöshet, överväg att kontakta en betrodd sjukvårdspersonal för att diskutera dina behandlingsalternativ.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *