Vilka är stadierna av Primär progressiv afasi (PPA)?

Till skillnad från andra neurodegenerativa störningar saknar PPA standardiserade stadier. Dess utveckling varierar men innebär i allmänhet försämrade språkförmågor och kognitiv svikt över tiden.

Primär progressiv afasi (PPA) hänvisar till en grupp neurologiska störningar som orsakar en gradvis försämring av språk- och kommunikationsförmåga över tid, vilket så småningom orsakar demens.

PPA kan delas in i tre varianter – semantisk, ickeflytande/agrammatisk och logopenisk. Varje typ har en distinkt uppsättning symtom.

Eftersom PPA är en progressiv störning, tenderar dess symtom att förvärras med tiden. Men till skillnad från vissa andra neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom, har PPA inte en väldefinierad uppsättning standardiserade progressiva stadier.

Progressionen kan variera från person till person och förloppet kan innehålla perioder med snabb progression och platåer. Dess svårighetsgrad kan bedömas genom att utvärdera symptomen och deras inverkan på språk och kognitiva förmågor.

Hur börjar primär progressiv afasi?

Primär progressiv afasi (PPA) börjar vanligtvis med gradvisa och subtila förändringar i språkkunskaper. Inledningsvis kan dessa symtom vara milda och sporadiska, eventuellt misstas för typiskt åldrande eller stress.

Symtom börjar ofta i medelåldern, mellan 50 och 65 år.

De specifika tidiga symtomen beror på varianten av PPA:

 • Semantisk variant PPA (svPPA): Du kan börja ha problem med att hitta rätt ord, förstå ordens betydelser och känna igen bekanta föremål. Det kan vara utmanande att beskriva saker korrekt eller ge specifika detaljer.
 • Icke-flytande/agrammatisk variant PPA (nfvPPA): Tidiga tecken inkluderar svårigheter med meningsstruktur, grammatik och att producera komplexa meningar. Tal kan bli mer tveksamma och förenklade, med utmaningar som förmedlar tankar på ett konsekvent sätt.
 • Logopenisk variant PPA (lvPPA): Initiala symtom innebär ofta utmaningar i ordhämtning och flyt. Du kan pausa ofta under tal, använda utfyllnadsord och uppleva svårigheter att hitta exakta ord.

Varaktigheten av tidiga symtom vid PPA varierar mycket från person till person. I vissa fall kan tidiga symtom kvarstå i flera månader till några år innan de blir mer uttalade och märkbara.

För andra kan utvecklingen vara långsammare, med tidiga symtom som varar under en mycket längre period.

Vad kan du förvänta dig i de senare stadierna av PPA?

Även om PPA främst påverkar språk- och kommunikationsförmågan, är det i slutändan leder till demens. Detta innebär att det kommer att resultera i en bredare kognitiv försämring, inklusive svårigheter med minne, problemlösning och övergripande tankeförmåga.

När tillståndet fortskrider blir dessa kognitiva försämringar mer märkbara och den dagliga funktionen blir alltmer utmanande.

De specifika symtomen kan variera beroende på varianten och din unika utveckling, men här är några allmänna förväntningar för de senare stadierna:

 • allvarlig språkstörning
 • förlust av självständighet
 • beteende- eller personlighetsförändringar som irritabilitet, apati och socialt tillbakadragande
 • Parkinsons sjukdomsliknande motoriska symtom, även om dessa kan vara vanligare i vissa varianter av PPA, som den icke-flytande/agrammatiska varianten

 • fysiska begränsningar som koordination och svårigheter att gå
 • större beroende av vårdgivare

Hur snabbt utvecklas PPA?

Progressionen av PPA är komplex och kan variera mycket från person till person. Sjukdomen utvecklas från språkproblem till bredare kognitiv funktionsnedsättning med neuropsykiatriska symtom.

Hos vissa människor kan språksymtom vara de enda tecknen på 10–14 år innan andra kognitiva brister uppstår. Andra kan se snabbare förändringar inom en kortare tidsram.

Sammantaget beror progressionshastigheten på faktorer som den specifika PPA-varianten, din allmänna hälsa, genetiska faktorer och de områden i hjärnan som påverkas. Men generellt, forskning från 2021 tyder på att svPPA har en längre överlevnadstidslinje än lvPPA eller nvPPA.

När brister i minne och exekutiv funktion uppstår är språkstörningen vanligtvis allvarlig.

Hur bestämmer du svårighetsgraden av PPA?

Till skillnad från andra neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom, har PPA inte en väldefinierad och allmänt accepterad uppsättning standardiserade stadier eller diagnostiska verktyg.

Diagnosen och övervakningen av PPA förlitar sig ofta på specialiserade neurologer såväl som en kombination av kliniska bedömningar och standardiserade tester.

Följande diagnostiska verktyg kan användas för att diagnostisera och bedöma svårighetsgraden av PPA:

 • Språk och kognitiva tester: Dessa test utvärderar olika kognitiva funktioner, inklusive språkkunskaper, minne, uppmärksamhet och exekutiv funktion. Några av de aktuella testerna inkluderar Progressive Aphasia Language Scale (PALS), Progressive Aphasia Screening Scale (PASS) och Sydney Language Battery (SYDBAT).
 • Talutvärderingar: Dessa bedömningar genomförs av logopeder och utvärderar din förmåga att producera ljud, ord och meningar tydligt och korrekt. De bedömer också flyt, röstkvalitet och talrytm.
 • Neuroimaging (MRT och PET-skanningar): Strukturell hjärnavbildning kan avslöja hjärnatrofi och abnormiteter, vilket kan antyda omfattningen av neurala skador. En studie från 2017 fann att hjärnavbildning korrekt kan identifiera en typ av PPA (semantisk variant), men den är mindre exakt för de andra typerna.
 • Beteendebedömning: Detaljerad observation och bedömning av beteenden, inklusive kommunikationssvårigheter och dagliga livsutmaningar, kan ge viktiga insikter om effekten och svårighetsgraden av PPA-symtom.

Vad är den förväntade livslängden för PPA?

Sammantaget uppskattas den förväntade livslängden för en person med PPA mellan 10–15 år efter symptomdebut.

Hämtmat

PPA är en komplex neurodegenerativ störning som initialt påverkar språkliga förmågor men som så småningom utvecklas till att involvera bredare kognitiv försämring, vilket leder till demens. Till skillnad från liknande sjukdomar som Alzheimers eller Parkinsons, saknar PPA standardiserade stadier.

Om du upplever symtom på PPA eller är orolig över en nära och käras kommunikationsförmåga, sök en utvärdering från medicinsk personal som specialiserat sig på neurodegenerativa sjukdomar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *