Vilka är fördelarna med att sluta vaping?

Att välja att sluta vaping erbjuder en väg till förbättrat välbefinnande, minskade hälsorisker och chansen att omfamna ett beroendefritt liv.

Att sluta vaping är ett positivt beslut med många fördelar. Det sparar inte bara pengar och förbättrar din hälsa utan befriar dig också från beroende, vilket i slutändan erbjuder dig ett hälsosammare och mer tillfredsställande liv.

Här är några av de specifika fysiska och psykiska hälsofördelarna med att sluta vaping.

Andningsfördelar

Att sluta vaping kan förbättra lunghälsan. När du slutar minskar du din exponering för skadliga kemikalier och irriterande ämnen i e-cigarett aerosoler, vilket kan irritera och skada dina lungor.

En studie tittade på sambandet mellan användning av e-cigaretter och luftvägssjukdomar jämfört med traditionella tobaksprodukter.

Forskare fann att både nuvarande och tidigare användare av e-cigaretter var mer benägna att utveckla luftvägssjukdomar jämfört med de som inte använde e-cigaretter eller traditionell tobak.

Dessutom hade de som rökte både e-cigaretter och traditionell tobak störst chans att drabbas av luftvägssjukdomar.

Kardiovaskulära fördelar

Att sluta med vaping kan ha flera kardiovaskulära fördelar, som att förbättra funktionen hos det inre slemhinnan i dina blodkärl (endotelfunktionen). Detta leder till bättre blodkärlshälsa, förbättrat blodflöde och en lägre risk för hjärtrelaterade problem.

Ett studie jämförde effekterna av kronisk e-cigarettanvändning, traditionell cigarettrökning och icke-rökning på endotelfunktionen, vilket är avgörande för kardiovaskulär hälsa.

Forskarna fann att både e-cigarettanvändare och rökare hade nedsatt blodkärlsfunktion än icke-användare. E-cigarettanvändare och rökare hade också lägre nivåer av kväveoxid (NO), vilket är avgörande för endotelcellernas hälsa.

Vaping ökade specifikt läckaget av små blodkärl som kallas mikrovaskulära endotelceller. Det hade också effekter på oxidativ stress som skilde sig från traditionell rökning, vilket tyder på potentiell skada på blodkärlsfunktionen.

Mentala och känslomässiga fördelar

Att sluta vaping, oavsett om det är nikotinbaserade produkter eller THC, kan förbättra humöret och det mentala välbefinnandet. Att sluta kan också hjälpa dig att utveckla hälsosammare copingstrategier och minska frestelsen att hantera psykiska utmaningar genom vaping.

A studie genomförd av American Heart Association som involverade över 2 500 tonåringar och unga vuxna fann att cirka 60 % av vapers med endast nikotin, endast THC vapers och dubbelanvändare (både nikotin och THC) rapporterade att de upplevde ångestsymtom. Dessutom rapporterade över hälften av dessa grupper symtom på depression.

Noterbart var att dubbla användare löpte högre risk och hade starkare beroendetendenser. Studien antyder vikten av att ta itu med användningen av nikotin- och THC-vapes, bygga upp motståndskraft och hantera färdigheter och öka medvetenheten om riskerna med vaping bland unga människor.

Kognitiva fördelar

Vaping, ungefär som rökning, har kopplats till självrapporterade kognitiva besvär hos vuxna.

Ett studie undersökte sambandet mellan vaping och självrapporterade kognitiva besvär hos vuxna i USA.

Den fann att dubbla användare (som använder både e-cigaretter och traditionella cigaretter) och nuvarande e-cigarettanvändare hade ett signifikant högre samband med kognitiva besvär jämfört med de som aldrig hade använt dessa produkter.

Nuvarande rökare och före detta rökare visade också ett starkare samband med tankeproblem än de som aldrig hade rökt. Men ex-rökare hade ett lägre samband med tankeproblem än nuvarande rökare.

Detta tyder på att vaping, i likhet med rökning, kan ha potentiella kognitiva hälsoeffekter.

Munhälsofördelar

Att sluta med vaping kan vara fördelaktigt för munhälsan eftersom det hjälper till att undvika störningar av den orala mikrobiomet i samband med användning av e-cigaretter, vilket kan leda till tandlossningsproblem och munhälsoproblem.

I en 6-månaders studie som involverade e-cigarettanvändare, konventionella cigarettrökare och icke-rökare, fann forskare att e-cigarettanvändning ledde till en unik oral mikrobiom som liknade den hos konventionella rökare i vissa aspekter.

De olika gemenskaperna av munbakterier orsakade specifika reaktioner i kroppen, vilket indikerar potentiella risker kopplade till e-cigarettanvändning. Det påverkade också hälsan hos tandköttet och andra munvävnader, vilket visar att e-cigarettanvändare upplevde förändringar i sin munhälsa.

Hudfördelar

Att sluta vaping kan gynna din hud på flera sätt:

  • Förbättrad återfuktning: Nikotin som finns i många vapeprodukter gör blodkärlen smalare, vilket minskar blodflödet till huden och potentiellt torkar ut den.
  • Förbättrad hudläkning: Nikotin kan bromsa din kropps förmåga att läka. Rökare och vapers kan uppleva långsammare återhämtning från sår, operationer eller hudåkommor.
  • Minskat för tidigt åldrande: Vaping och rökning utsätter huden för skadliga kemikalier och gifter. Dessa toxiner kan bryta ner kollagen och elastin i huden, vilket leder till för tidigt åldrande, såsom rynkor och slapphet.
  • Klarare hy: Inandning av gifter från vaping kan förvärra hudtillstånd som akne eller eksem.

Är det att sluta vaping jämförbart med att sluta cigaretter?

Att sluta vaping och sluta cigaretter delar vissa likheter men har också betydande skillnader.

Vaping, särskilt när man använder nikotinbaserade vätskor, marknadsfördes från början som ett säkrare alternativ till traditionell rökning, främst för att den saknar den skadliga tjäran och många av de cancerframkallande ämnen som finns i tobakscigaretter. Detta har fått vissa människor att tro att det kan vara mindre brådskande att sluta vaping.

Men nyligen bevis tyder på att vaping inte är utan risker, eftersom det fortfarande kan leverera nikotin, vilket är mycket beroendeframkallande och kopplat till kardiovaskulära problem.

Å andra sidan utgör nikotinfria vaping-vätskor, såväl som de som innehåller cannabis eller CBD, olika utmaningar. Även om de inte introducerar nikotin, kan de fortfarande innehålla andra potentiellt skadliga ämnen, och de långsiktiga hälsoeffekterna av att andas in dessa föreningar är ännu inte helt klarlagda.

Poängen

Att sluta med vaping kan vara fördelaktigt för din hälsa på flera sätt. Till exempel kan det förbättra kardiovaskulär hälsa genom att minska risken för endoteldysfunktion, vilket påverkar blodkärlsfunktionen. Det kan också främja bättre hud- och munhälsa och minska risken för andnings- och systemiska hälsoproblem i samband med vaping.

Om du funderar på att sluta vaping, överväg att söka stöd från sjukvårdspersonal, stödgrupper eller quitlines. Ställ in ett slutdatum, identifiera dina triggers och skapa en plan för att hantera cravings.

Kom ihåg att det är möjligt att sluta vaping, och att söka stöd kan avsevärt förbättra dina chanser att lyckas.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *