Vilka kemikalier finns i cigarettrök?

Experter säger att cigarettrök innehåller över 4000 olika föreningar. Många av dessa föreningar är giftiga, kan skada våra celler och kan orsaka cancer.

Vilka kemikalier finns i cigarettrök?

I den här artikeln har vi listat några föreningar som finns i tobak och cigarettrök. Observera att de vanligaste föreningarna – tjära, nikotin och kolmonoxid – finns längst ner på listan:

 • Acetaldehyd – denna kemikalie används i hartser och lim. Acetaldehyd tros vara cancerframkallande. Experter säger att acetaldehyd underlättar absorptionen av andra farliga kemikalier i bronkialrören.
 • Aceton – denna kemikalie används i lösningsmedel. Aceton irriterar ögon, näsa och hals. Långvarig exponering för aceton kan skada levern och njurarna.
 • Akrolein – vanligt i herbicider och polyesterhartser. Akrolein används också i kemisk krigföring. Akrolein är en ingrediens i tårgas. Det är mycket giftigt och irriterar ögonen och övre luftvägarna.
 • Akrylnitril – även känd som vynilcyanid. Experter tror att akrylnitril är cancerframkallande hos människor. Akrylnitril används i syntetiska hartser, gummi och plast.
 • 1-aminonaftalen – i ingrediens i ogräsdödare. Denna kemikalie är cancerframkallande.
 • 2-aminonaftalen – detta ämne orsakar cancer i urinblåsan. 2-aminonaftalen är förbjudet för industriell användning.
 • Ammoniak – det är känt att orsaka astma och höja blodtrycket. Ammoniak används i rengöringsmedel.
 • Bensen – används i bensin, orsakar flera cancerformer, inklusive leukemi
 • Benzo[a]pyren – denna kemikalie finns i koltjära och kreosot. Benzo[a]pyren är cancerframkallande, särskilt för lung- och hudcancer. Benzo[a]pyren kan också undergräva människans fertilitet.
 • 1,3-Butadien – den används i latex-, gummi- och neoprenprodukter. Experter tror att denna kemikalie är cancerframkallande.
 • Butyraldehyd – denna kemikalie påverkar lungens och näsans slemhinna. Butyraldehyd används i lösningsmedel och hartser. Butyraldehyd är ett kraftigt inandningsirriterande.
 • Kadmium – ett känt cancerframkallande ämne. Kadmium skadar hjärnan, njurarna och levern. Kadmium används i icke-frätande metallbeläggningar, lagringsbatterier, pigment och lager.
 • Katekol – det höjer blodtrycket och irriterar de övre luftvägarna. Denna kemikalie kan också orsaka dermatit. Katekol används som en antioxidant i oljor, bläck och färgämnen.
 • Krom – känd för att orsaka lungcancer. Krom används vid träbehandling, träskyddsmedel, metallplätering och legeringar. Människor som är inblandade i svetsning har störst risk för exponering.
 • Cresol – akut inandning kan orsaka irritation i halsen, näsan och övre luftvägarna. Cresol används i desinfektionsmedel, träskyddsmedel och lösningsmedel.
 • Krotonaldehyd – ett varningsmedel i bränslegaser. Experter säger att krotonaldehyd förstör det mänskliga immunsystemet. Krotonaldehyd kan också orsaka kromosomförändringar.
 • Formaldehyd – en del av hartset som används i skumisolering, plywood, fiberboard och spånskiva. Formaldehyd kan orsaka näscancer, liksom skada matsmältningssystemet, huden och lungorna.
 • Cyanväte – vissa stater använder denna kemikalie i sina gaskammare för avrättningar. Vätecyanid försvagar lungorna och orsakar trötthet, huvudvärk och illamående. Vätecyanid används vid tillverkning av akrylplast och hartser, och kan också vara ett rökmedel.
 • Hydrokinon – har en skadlig effekt på centrala nervsystemet. Orsakar även ögonskador och hudirritation. Hydrokinon används i lacker, motorbränslen och färger.
 • Isopren -liknande 1,3-butadien. Isopren orsakar irritation av hud, ögon och slemhinnor. Isopren används i gummi.
 • Leda – bly skadar nerverna i hjärnan, liksom njurarna och det mänskliga reproduktionssystemet. Blyintag kan också orsaka magproblem och anemi. Bly är ett känt cancerframkallande ämne och är särskilt giftigt för barn. Bly används i färg- och metalllegeringar.
 • Metyletylketon (MEK) – trycker ner det mänskliga nervsystemet, irriterar ögon, näsa och hals. MEK används i lösningsmedel.
 • Nickel – ett känt cancerframkallande ämne, nickel orsakar också bronkial astma och irritation i övre luftvägarna.
 • Kväveoxid – detta är en stor bidragande orsak till smog och surt regn. Kväveoxid framställs genom bensinförbränning. Forskare säger att kväveoxid är kopplat till en högre risk att utveckla Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom och astma.
 • NNN, NNK och NAT – NNN och NNK är kända cancerframkallande ämnen och NAT kan vara en. De tre föreningarna är unika för tobak. NNN kan också orsaka reproduktionsproblem. NNK är nära kopplat till risken för lungcancer.
 • Fenol – detta mycket giftiga ämne är skadligt för CNS (centrala nervsystemet), kardiovaskulära systemet, andningssystemet, njurarna och levern. Fenol används i hartser i plywood och byggmaterial.
 • Propionaldehyd – irriterar andningsorganen, hud och ögon. Propionaldehyd används som desinfektionsmedel.
 • Pyridin – irriterar ögonen och övre luftvägarna. Pyridin orsakar också nervositet, huvudvärk och illamående. Experter säger att pyridin kan orsaka leverskador. Detta ämne används i lösningsmedel.
 • Kinolin – det används för att stoppa korrosion och även som lösningsmedel för hartser. Kinolin är en allvarlig ögonirriterande, är skadlig för levern och orsakar genetiska mutationer. Experter tror att kinolin kan vara cancerframkallande.
 • Resorcinol – irriterar ögon och hud. Denna kemikalie används i hartser, lim (lim) och laminat.
 • Styren – irriterar ögonen, kan bromsa reflexer och orsaka huvudvärk. Styren är kopplad till en högre risk för leukemi. Detta ämne används i glasfiber, rör, plast och isoleringsmaterial.
 • Toluen – orsakar förvirring, minnesförlust, illamående, svaghet, anorexi och berusade rörelser. Toluen förknippas också med permanent hjärnskada. Denna kemikalie används i hartser, oljor och lösningsmedel.
 • Nikotin – detta är inte cancerframkallande. Nikotin är dock mycket beroendeframkallande. Rökare har mycket svårt att sluta röka eftersom de är fastnade för nikotinet. Nikotin är ett extremt snabbverkande läkemedel. Den når hjärnan inom 15 sekunder efter inandning. Om cigaretter och andra tobaksvaror inte hade nikotin skulle antalet människor som röker varje dag minska drastiskt. Utan nikotin skulle tobaksindustrin kollapsa. Nikotin används som en mycket kontrollerad insekticid. Exponering för tillräcklig mängd nikotin kan leda till kräkningar, anfall, depression av CNS (centrala nervsystemet) och tillväxthämning. Nikotin kan också undergräva ett fosters riktiga utveckling.
 • Kolmonoxid – det här är en giftig gas. Kolmonoxid har ingen lukt eller smak. Kroppen har svårt att skilja kolmonoxid från syre och absorberar det i blodet. Felaktiga pannor avger farlig kolmonoxid, vad gäller bilavgaser. Om det finns tillräckligt med kolmonoxid runt dig och du andas in det kan du gå i koma och dö. Kolmonoxid minskar muskel- och hjärtfunktionen, det orsakar trötthet, svaghet och yrsel. Kolmonoxid är särskilt giftigt för spädbarn som fortfarande finns i livmodern, spädbarn och enskilda personer med hjärt- eller lungsjukdom.
 • Tjära -består av flera cancerframkallande kemikalier. När en rökare andas in cigarettrök finns 70% av tjäran kvar i lungorna. Prova näsdukstestet. Fyll munnen med rök, andas inte in och blåsa röken genom näsduken. Det kommer att bli en klibbig, brun fläck på duken. Gör detta igen, men den här gången andas in och blåser röken genom duken, det kommer bara att bli en mycket svag ljusbrun fläck.

.

Veta mer

No Content Available

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *