Allt om Actonels dosering

Introduktion

Om du har osteoporos eller Pagets bensjukdom, kan din läkare föreslå Actonel som ett behandlingsalternativ.

Actonel är ett receptbelagt läkemedel som används för att:

 • behandla och förebygga osteoporos hos kvinnliga vuxna* som har gått igenom klimakteriet
 • öka benmassan hos vuxna män* med osteoporos
 • behandla och förebygga osteoporos orsakad av glukokortikoider hos vuxna
 • behandla Pagets bensjukdom hos vuxna

Den aktiva ingrediensen i Actonel är risedronat. En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera. Actonel kommer som en tablett som du sväljer. Det tillhör en klass av läkemedel som kallas bisfosfonater.

Den här artikeln beskriver doserna av Actonel, samt dess styrkor och hur man tar det. För att lära dig mer om Actonel, se den här djupgående artikeln.

Notera: Den här artikeln täcker Actonels vanliga doser, som tillhandahålls av läkemedlets tillverkare. Men när du tar Actonel, följ alltid doseringsinstruktionerna som din läkare ordinerar.

* I den här artikeln använder vi termerna “man” och “kvinna” för att hänvisa till någons kön som tilldelats vid födseln. För information om skillnaden mellan kön och kön, se den här artikeln.

Vad är Actonels dos?

Detta avsnitt täcker allmän doseringsinformation för Actonel. Innan du påbörjar behandling med Actonel kommer din läkare att gå igenom ett doseringsschema som är specifikt för ditt tillstånd.

Vad är formen av Actonel?

Actonel kommer som en tablett som du sväljer.

Vilka styrkor kommer Actonel in?

Actonel finns i fem styrkor:

 • 5 milligram (mg)
 • 30 mg
 • 35 mg
 • 75 mg
 • 150 mg

Vilka är de vanliga doserna av Actonel?

Doseringen av Actonel som din läkare ordinerar beror på ditt tillstånd.

Informationen nedan beskriver doseringar som är vanligt förekommande eller rekommenderas. Men se till att ta den dos som din läkare ordinerar åt dig. De kommer att bestämma den bästa dosen för att passa dina behov.

Notera: Actonel ordineras endast för vuxna. Det används inte på barn.

Dosering för att förebygga eller behandla osteoporos hos kvinnor efter klimakteriet

Det finns flera doseringsalternativ för Actonel för att förebygga eller behandla osteoporos hos kvinnor* som har gått igenom klimakteriet. Dessa dosalternativ, som listas nedan, sträcker sig från dagliga till månadsdoser:

 • en 5 mg tablett tas en gång om dagen
 • en 35 mg tablett tas en gång i veckan
 • en 75 mg tablett tagen två dagar i följd, totalt två tabletter per månad
 • en 150 mg tablett tas en gång i månaden

Den dos du tar kan bero på personliga preferenser och andra faktorer. Till exempel, om du har en försäkring, kan din försäkringsplan bara täcka vissa doser. Din läkare kommer att diskutera med dig det bästa doseringsalternativet för ditt tillstånd.

* I den här artikeln använder vi termen “kvinna” för att hänvisa till någons kön som tilldelas vid födseln. För information om skillnaden mellan kön och kön, se den här artikeln.

Dosering för att förebygga eller behandla osteoporos på grund av användning av glukokortikoider

Doseringen av Actonel för att förebygga eller behandla osteoporos orsakad av glukokortikoidläkemedel är en 5 mg tablett en gång om dagen.

Dosering för behandling av osteoporos hos män

För behandling av osteoporos hos män* är Actonels dos en 35 mg tablett som tas en gång i veckan.

* I den här artikeln använder vi termen “man” för att hänvisa till någons kön som tilldelas vid födseln. För information om skillnaden mellan kön och kön, se den här artikeln.

Dosering för Pagets bensjukdom

Dosen av Actonel för Pagets bensjukdom är en 30 mg tablett som tas en gång om dagen i 2 månader.

Används Actonel under lång tid?

Actonel används vanligtvis på lång sikt för att förebygga eller behandla osteoporos. Om du använder Actonel för detta ändamål, och du och din läkare bestämmer att Actonel är säkert och effektivt för ditt tillstånd, kommer du sannolikt att ta det på lång sikt.

Om du tar Actonel för att behandla Pagets bensjukdom, kommer du att ta läkemedlet i 2 månader.

Vilka faktorer kan påverka min dosering?

Doseringen av Actonel du ordineras kan bero på flera faktorer. Dessa inkluderar:

 • typen och svårighetsgraden av tillståndet du använder läkemedlet för att behandla
 • din ålder
 • andra villkor du kan ha

Notera: Om du har allvarliga njurproblem kommer din läkare sannolikt inte att ordinera Actonel för ditt tillstånd. De kan diskutera andra behandlingsalternativ med dig.

Hur tas Actonel?

Actonel kommer som en tablett du kommer att svälja. För att hjälpa läkemedlet att fungera korrekt och förhindra biverkningar, följ dessa instruktioner:

 1. Ta Actonel på fastande mage efter att du vaknar.
 2. Svälj tabletten med ett helt glas vanligt vatten när du sitter upp eller står. Ta det inte med andra drycker, inklusive mineralvatten.
 3. Vänta 30 minuter innan du gör något av följande:
  • ligger ner
  • äter eller dricker något annat än vanligt vatten
  • tar några mediciner, vitaminer eller kosttillskott

Om du har problem med att svälja tabletter kan dessa tips hjälpa dig. Din läkare eller apotekspersonal kan också ha förslag för att göra Actonel lättare att ta. Och de kan diskutera instruktionerna ovan med dig om du har frågor.

För information om utgång, förvaring och kassering av Actonel, se den här artikeln.

Tillgängliga läkemedelsbehållare och etiketter

Om du tycker att det är svårt att läsa receptetiketten på din medicin, berätta för din läkare eller apotekspersonal. Vissa apotek tillhandahåller medicinetiketter som:

 • ha stor stil eller använd punktskrift
 • har en kod som du kan skanna med en smartphone för att ändra texten till ljud

Din läkare eller apotekspersonal kanske kan rekommendera apotek som erbjuder dessa tillgänglighetsfunktioner om ditt nuvarande apotek inte gör det.

Om du har problem med att öppna medicinflaskor, låt din apotekspersonal veta. De kanske kan leverera Actonel i en lättöppnad behållare eller föreslå en form av Actonel som kommer i en blisterförpackning. De kan också ha tips för att göra det enklare att öppna läkemedlets behållare.

Vad händer om jag missar en dos?

Om du missar en dos Actonel, när du ska ta den beror på din ordinerade dos. Nedan följer tillverkarens rekommendation om när man ska ta en missad dos. För mer information om missade Actonel-doser och justering av ditt doseringsschema, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Om du behöver hjälp med att komma ihåg att ta din dos Actonel i tid, försök använda en medicinpåminnelse. Detta kan inkludera att ställa in ett alarm eller ladda ner en påminnelseapp på din telefon.

5 mg eller 30 mg en gång per dag

Om du glömmer att ta din 5-milligram (mg) eller 30-mg dagliga dos av Actonel på morgonen, ta den inte senare på dagen. Hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga schema nästa morgon. Fördubbla inte dosen för att kompensera för den missade dosen.

35 mg en gång i veckan

Om du glömmer att ta din 35 mg veckodos av Actonel, ta en dos morgonen efter att du kommer ihåg det. Ta sedan din nästa dos den dag den vanligtvis är planerad. Fördubbla inte dosen för att kompensera för den missade dosen.

75 mg två gånger per månad

Om din dos är 75 mg Actonel två gånger per månad, och du glömmer att ta läkemedlet, beror när du ska ta det på:

 • om du har missat en eller båda doserna, och
 • hur lång tid har gått sedan du kom ihåg den/de missade dosen/doserna

Kontakta din läkare för instruktioner om hur du återupptar ditt doseringsschema för Actonel.

150 mg en gång i månaden

Om du glömmer att ta din 150 milligram (mg) månadsdos av Actonel och din nästa schemalagda dos är mer än 7 dagar bort, ta en dos morgonen efter att du kommer ihåg det. Ta sedan din nästa dos den dag den vanligtvis är planerad.

Om du kommer ihåg den missade dosen inom 7 dagar efter det att din nästa dos är planerad, vänta med att ta en dos vid den ordinarie tidpunkten.

Fördubbla inte dosen för att kompensera för den missade dosen.

Vad ska göras vid överdosering?

Ta inte mer Actonel än vad din läkare ordinerar, eftersom detta kan leda till allvarliga biverkningar. Om du tar för mycket Actonel kan dina blodnivåer av kalcium och fosfor minska.

Symtom på överdosering

Symtom på minskade nivåer av kalcium och fosfor inkluderar:

 • muskelkramp
 • stickningar i mun, tår eller fingrar
 • domningar
 • anfall
 • muskelryckningar

Vad du ska göra om du tar för mycket Actonel

Ring din läkare omedelbart om du tror att du har tagit för mycket Actonel. Du kan också ringa 800-222-1222 för att nå American Association of Poison Control Centers eller använda dess onlineresurs. Men om du har svåra symtom, ring 911 (eller ditt lokala nödnummer) omedelbart eller gå till närmaste akutmottagning.

Vad ska jag fråga min läkare?

Avsnitten ovan beskriver de vanliga Actonel-doserna som tillhandahålls av läkemedlets tillverkare. Om din läkare rekommenderar Actonel för dig, kommer de att ordinera den dos som är rätt för dig.

Kom ihåg att du inte ska ändra din dos av Actonel utan din läkares rekommendation. Ta bara Actonel exakt som ordinerats. Tala med din läkare om du har frågor eller funderingar om din nuvarande dos.

Här är några exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare:

 • Kommer min dos av Actonel att ändras om jag tar andra droger med det?
 • Kommer jag att få andra biverkningar om jag byter från den dagliga dosen till den veckovisa dosen av Actonel?
 • Kommer min dos av Actonel att ändras om läkemedlet inte fungerar tillräckligt bra för mig?

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *